Doggy – Love Bunnies – Slow Lovin’

Doggy – Love Bunnies – Slow Lovin’

Làm bữa giờ cũng gần tháng rồi, nhưng giờ mới post, nhét hết vào luôn một chỗ.
Đống này là kết quả của nhiều thứ deadline dồn ứ vào nhau trong nhiều lúc. :3 Kit này mình cũng không có luôn, nên các bạn khỏi hỏi xin làm gì cho mất công. :3

Doggie

Love Bunnies

Slow Lovin’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *